Gedicht 1990


Potsdamerplatz 1990. Photo: Thomas Grenz.